Algemeen wedstrijdreglement

Dit reglement legt de algemene voorwaarden vast voor de wedstrijden die worden georganiseerd door Leroy Breweries (Leroy NV), onderneming met adres te Diksmuidseweg 406, 8904 Ieper, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder nummer BE 0480.456.341, hierna Leroy Breweries genoemd.

1. Wie kan deelnemen:

De wedstrijden staan open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen, doch met uitzondering van:

 • personeelsleden van Leroy Breweries;
 • bedrijfsleiders en partijen (en desgevallend hun personeelsleden/bedrijfsleiders)van ondernemingen, waar Leroy Breweries op zelfstandige basis mee samenwerkt voor deze wedstrijden;
 • alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
 • De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar, dit moet kunnen worden bewezen wanneer ernaar gevraagd wordt. Deelnemers jonger dan 18 jaar worden automatisch uitgesloten.

2. Verloop van de wedstrijd:

 • Wedstrijd loopt van 07/07/2018 t.e.m. 07/11/2018
 • Wekelijks kan een proefpakket kapittel gewonnen worden (een assortiment van 6 soorten Kapittel in 6 flesjes van 33cl en 6 proefglazen).
 • Gedurende de volledige looptijd van de wedstrijd kan één diner in het Hommelhof gewonnen worden (gelegen te Watou, Watouplein 17). Deelnemers moeten geldige, bestaande contactgegevens doorsturen, vijf vrienden uitnodigen via een geldig e-mailadres en de wedstrijd publiek delen op Facebook. Pas dan is er sprake van een geldige deelname. De vijf vrienden die worden uitgenodigd dienen ook te voldoen aan de vereisten voor deelnemers.
 • Wie deelneemt aan de wedstrijd aanvaard het volledige wedstrijdreglement (te vinden op de website van de wedstrijd), zonder uitzonderingen. Over dit wedstrijdreglement, het wedstrijdverloop of de wedstrijd in het algemeen zal geen correspondentie worden gevoerd. Leroy Breweries behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken mochten de omstandigheden dit vereisen, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 • Druk-, zet- of spelfouten kunnen niet ingeroepen worden.
 • Deelnemers aanvaarden de risico’s van het internet.
 • Laattijdige inzendingen, m.a.w. inzendingen die Leroy Breweries bereiken na afloop van de wedstrijd op 07/11/2018, komen niet in aanmerking om te winnen.

Om geldig deel te nemen dient het volledige verloop van de wedstrijd gevolgd te worden:

 • De deelnemer komt op de wedstrijdwebsite van kapittel Watou, www.kapittelwatou.be en aanvaard de gebruikersvoorwaarden.
 • De deelnemer vult zijn eigen, geldige en bestaande, contactgegevens in.
 • De deelnemer vult 5 bestaande e-mailadressen van bestaande personen in die hij/zij wil uitnodigen.
 • De deelnemer beantwoord de schiftingsvraag. Wekelijks wordt er een nieuwe schiftingsvraag gesteld.
 • De deelnemer leest en gaat akkoord met het wedstrijdreglement en verzend het wedstrijdformulier.
 • Om een geldige deelname te registreren dient de wedstrijd ook publiekelijk op Facebook worden gedeeld.
 • Zowel de deelnemer als de uitgenodigde vrienden ontvangen een éénmalige e-mailing met daarin respectievelijk een bevestiging van deelname (deelnemer) en een uitnodiging tot deelname (uitgenodigde vrienden).
 • De winnaar wordt bepaald op basis van het correcte antwoord van de schiftingsvraag. Wekelijks wordt er een nieuwe schiftingsvraag gesteld. Indien er geen correct antwoord werd gegeven zal de waarde die dichts bij het juiste antwoord ligt als winnaar worden aangeduid. In het geval van een ex aequo zal de deelnemer die het eerst heeft ingediend als winnaar worden aangeduid.

3. Prijs

Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald, ziet Leroy Breweries af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs. Leroy Breweries is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade aan de prijs ten gevolge of naar aanleiding van de levering, noch draagt zij enige kosten van de levering (deze zijn uitsluitend voor de betrokken deelnemer/winnaar). Leroy Breweries kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. Leroy Breweries kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen of enige schade die (op welke wijze dan ook) in verband staat met de prijs. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter wel een zekere vertraging oplopen door overmacht, buiten de wil van Leroy Breweries om. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd (bijzondere voorwaarden). Leroy Breweries behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

4. Verwerking van persoonsgegevens en gebruik van afbeelding

De gegevens die Leroy Breweries ontvangt uit het ingevulde wedstrijdforumier zullen 14 dagen worden bewaard na afloop van de wedstrijd. Dit om de winnaars op de hoogte te kunnen brengen. Deelnemers en de uitgenodigde personen zullen éénmalig worden aangeschreven met de vraag of zij verdere communicatie van Leroy Breweries wensen te ontvangen. Privacydisclaimer van de Leroy Breweries is van toepassing.

5. Algemeen

Leroy Breweries kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement. In geval van enig misbruik, misleiding of bedrog behoudt Leroy Breweries, zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Leroy Breweries uit te sluiten. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met Leroy Breweries op het nummer +32 (0)57 42 20 05 of info@leroybreweries.be met dien verstande dat er nooit wedstrijdvragen telefonisch worden beantwoord. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Leroy Breweries ter attentie van Diksmuidseweg 406, 8904 Ieper. Alle beslissingen vanwege Leroy Breweries (met inbegrip van doch niet beperkt tot aanduiding van de winnaar van de wedstrijd) kunnen niet worden aangevochten en zijn zonder verhaal.